Biuro Nieruchomości TresGo Nieruchomości Małgorzata Świąder szanuje i przestrzega prawa użytkowników do prywatności. Poniżej znajdziecie Państwo informacje na temat tego w jaki sposób gromadzę, przetwarzam i wykorzystuje informacje o użytkownikach portal www.tresgonieruchomosci.pl oraz w jaki sposób dbam o ochronę danych osobowych użytkowników, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne.

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników portalu www.tresgonieruchomosci.pl

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie adresu poczty elektronicznej użytkownika jest niezbędne dla skorzystania
z formularza kontaktowego oraz zatwierdzenia polityki prywatności. Przekazywane dane dotyczą danych identyfikacyjnych oraz danych kontaktowych. Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez ADMINISTRATORA wyłącznie do kontaktów z użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania danej usługi.

Administrator danych osobowych

TresGo Nieruchomości Małgorzata Świąder z siedzibą w Gdańsku 80-180, ul. Orląt Lwowskich 74, NIP 584-205-03-14.

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez administratora za zgodą osób (podstawa art.6 ust. 1 lit. a RODO), których dotyczą, na podstawie zawartej umowy (podstawa z art.6 ust. 1 lit. b RODO), jak również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (podstawa z art.6 ust. 1 lit. f RODO) zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Administrator może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi użytkowników portalu oraz komunikacji z użytkownikami, którzy wyrazili na to zgodę.

Okresy przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy, w tym w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, jak również w celu prowadzenia rachunkowości Administratora – są przechowywane do upływu okresów wynikających z odpowiednich przepisów prawa, tj. do upływu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych, co może być w stosownych wypadkach przedłużone o okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych.

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia
Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym lub poprzez bezpośrednią komunikację email.  Całkowite usunięcie adresu poczty elektronicznej, równoznaczne z usunięciem Profilu, wymaga skontaktowania się z administratorem poprzez skierowanie drogą email treści żądania na adres email: biuro@tresgonieruchomosci.pl.

Ochrona przetwarzanych danych osobowych

Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym.

Udostępnianie danych osobowych

Administrator danych nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych użytkowników portalu www.tresgonieruchomosci.pl osobom trzecim. Ze względów technicznych Administrator może powierzyć, innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych bez zmiany wskazanego powyżej celu ich przetwarzania. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez firmę TresGo Nieruchomości Małgorzata Świąder narusza przepisy RODO, można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.